Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu www.compass-nieruchomości.pl

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczy Usług oferowanych przez Artura Żebrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: COMPASS Artur Żebrowski z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Dworcowa 7 lok.318A, któremu został nadany numer identyfikacyjny REGON: 630726120, NIP: 5991984849 , adres poczty elektronicznej:
   biuro@compass-nieruchomości.pl, adres serwisu internetowego: www.compass-nieruchomości.pl – zwaną dalej Usługodawcą.
  2. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz określa zasady i warunki działania Portalu, funkcjonującego pod domeną: www. compass-nieruchomości.pl jak i świadczenia i korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Portalu oraz Systemu Informatycznego.
  3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
  4. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i uwarunkowane dokładnym zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganiem wszelkich jego postanowień.
  5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym stanowi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  6. Treść niniejszego Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona w postaci umożliwiającej jego przechowywanie oraz odtwarzanie w zwykłym toku czynności – w formacie PDF, na Portalu, pod odnośnikiem „Regulamin”. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu nieodpłatnie, jak również może go drukować, utrwalać i kopiować, dowolną techniką, w celu jego przechowania i zapoznania się z jego treścią.
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług Portalu.
 2. Słowniczek pojęć

  W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

  1. Baza Danych Osobowych – zbiór Danych Osobowych zamieszczonych w Portalu przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w Systemie Informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę.
  2. Cookie – niewielki plik tekstowy wykorzystywany przez Usługodawcę w celu poprawy działania Portalu oraz uczynienia go bardziej atrakcyjnym dla Użytkownika. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę plików Cookies.
  3. Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresemcompass-nieruchomości.pl informacje dotyczące Użytkownika, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług opisanych w niniejszym Regulaminie Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika takich jak: wykorzystanie przez Usługodawcę podanych Danych Osobowych w celach marketingowych (w szczególności w celu promowania usług i produktów Usługodawcy jak i kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Usługodawcy) oraz otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych od Usługodawcy;
  4. Serwis Informacyjny – Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego oraz Portalu, w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Usługa Serwis Informacyjny świadczona jest nieodpłatnie.
  5. Konsument – podmiot zawierający umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
  6. Podmiot współpracujący z Usługodawcą – każda osoba, działająca wraz z Usługodawcą.
  7. Portal – serwis internetowy działający na podstawie Systemu Internetowego, będącego własnością Usługodawcy, udostępniony w Internecie pod domeną compass-nieruchomości.pl wykorzystywany do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
  8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.
  9. Rejestracja – czynność, szczegółowo opisana w niniejszym Regulaminie, przedstawienia przez Użytkownika Danych, w ramach której Użytkownik dobrowolnie podaje swoje Dane Osobowe.
  10. Spam– wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;
  11. System Informatyczny – system teleinformatyczny Usługodawcy, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wykorzystywany do świadczenia Usług, zawierający w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, strukturę oraz oprawę graficzną Portalu, bazy danych i oprogramowanie, które podlegają ochronie prawnej.
  12. Treść Portalu – wszelkiego typu dane i informacje dostarczane przez Usługodawcę, jak i przez Podmioty współpracujące z Usługodawcą i prezentowane przez niego w ramach Portalu, w tym artykuły, publikacje, materiały informacyjne Usługodawcy, elementy graficzne, znaki towarowe (logo) Usługodawcy, bez względu na formę zapisu i prezentacji takich danych i informacji (tj. teksty, zdjęcia, grafika, materiały multimedialne itp.).
  13. Umowa – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
  14. Usługa – wszelkie świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.
  15. Usługodawca – Artur Żebrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: COMPASS Artur Żebrowski z siedzibą w Swarzędzu, o którym mowa w rozdziale 1 ust. 1.
  16. Użytkownik – każdą osobę, która zaznajamiając się z niniejszym Regulaminem uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Warunki techniczne Portalu

  Użytkownik w celu korzystania z Portalu, dysponować powinien systemem teleinformatycznym składającym się z urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, programem służącym do przeglądania jej zasobów umożliwiający wyświetlanie stron WWW, akceptującym pliki typu Cookies, w szczególności zalecane są następujące przeglądarki: Firefox (wersja najnowsza finalna), Opera (wersja najnowsza finalna), Chrome (wersja najnowsza finalna), Safari (wersja najnowsza finalna) i Internet Explorer 9 (wersja najnowsza finalna) oraz konto poczty e-mail.

 4. Przedstawienie Danych Użytkownika

  1. Użytkownik, zaznajamiając się z niniejszym Regulaminem oraz korzystając z Portalu, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Administratorem danych jest firma Compass -Artur Żebrowski ,ul.Dworcowa 7 lok 318A ,62-020 Swarzędz
  3. Portal przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
  4. Utworzenie i korzystanie z Konta Użytkownika, przesłanie swoich danych w zakresie świadczonych przez Usługodawcę Usług, jest dobrowolne i bezpłatne.
  5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych ,ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli użytkownik uzna ,że dane jego są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. zmiany Danych Osobowych podanych podczas Rejestracji, w każdej chwili, Usunięcie Danych Osobowych Użytkownika następuje poprzez wysłanie informacji zawierającej polecenie usunięcia Konta Użytkownika na adres poczty internetowej: biuro@compass-nieruchomości.pl
  6. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresemcompass-nieruchomości.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Przez akceptację niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy na czas nieokreślony.
  7. Użytkownik rejestrując się na Portalu zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą, takich jak:
   1. imienia,
   2. nazwiska,
   3. adresu e-mail,
   4. numer telefonu kontaktowego,.
  8. Użytkownik przez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza co następuje:
   1. przeczytałem i akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu;
   2. rejestrując się na Portalu dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług Portalu;
   3. Dane Osobowe, które podałem podczas rejestracji bądź ewentualnie zmieniane podczas korzystania z Portalu są prawdziwe;
   4. zezwalam na świadczenie przez Usługodawcę Usług w ramach Konta Użytkownika na Portalu;
   5. zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu;
   6. zgadzam się na swobodne ustalanie przez Usługodawcę zawartości Portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Usług w Portalu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem;
   7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych lub innych podanych przez użytkownika/klient przez Artura Żebrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: COMPASS Artur Żebrowski z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Dworcowa 7 lok 318A , któremu został nadany numer identyfikacyjny REGON: 630726120, NIP: 5991984849 w celu umożliwienia kontaktu poprzez email (to znaczy otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) i kontaktu poprzez sms i telefon (to znaczy na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne). Zastrzegam, że bez mojej zgody dane te nie mogą być udostępniane innym podmiotom osobom nie związanym z realizowaniem usług świadczonych przez Compass-Artur Żebrowski . Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, żądania ich usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawa do ich przenoszenia ,możliwości ,,bycia zapomnianym” Zgody powyższej udzielam dobrowolnie.
   8. Podanie danych jest dobrowolne ,lecz jest konieczne do korzystania z usług oferowanych przez firmę Compass –Artur Żebrowski,Bez podania danych osobowych świadczenie słych nie będzie możliwe
 5. Regulacja dotyczące Danych Osobowych Użytkowników

  1. Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest usługodawca Compass-Artur Żebrowski ul. Dworcowa 7 lok 318 A ; 620-020 Swarzędz , który przetwarzając Dane Osobowe Użytkowników działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)a od 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady europy (UE) 2016/679 z dnia 27 04 2016 roku( w tym art. 6 ust 1b oraz art.6 ust 1 lit f) w sprawie ochrony osób fizycznych w w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Usługodawca przetwarzać będzie Dane Osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, bądź ewentualnej zmiany treści Umowy jak i zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3. Usługodawca, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika przez Usługodawcę, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, może przetwarzać niezbędne Dane Osobowe Użytkownika, w szczególności w celu:
   1. należytego rozliczenia usług w ramach Portalu,
   2. reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem tych danych na polepszenie jakości świadczonych Usług przez Usługodawcę.
  4. Usługodawca, na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, w innych celach, niż określonych w rozdziale 5 ust. 2, w tym w celach marketingowych, uzyska oddzielną zgodę Użytkowników.
  5. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, Użytkownik ma prawo wglądu do treści przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont. Podanie Danych Osobowych przez Użytkowników jest niezbędne do korzystania z Usług Usługodawcy. Żądanie usunięcia Danych Osobowych Użytkownika z Bazy Kont następuje poprzez wysłanie informacji zawierającej w/w żądanie na adres poczty internetowej Usługodawcy: biuro@compass-nieruchomosci.pl
  6. Użytkownik niezwłocznie po zmianie Danych Osobowych, ma obowiązek ich aktualizacji.
  7. W powyższym zakresie Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania osobą nieuprawnionym treści zawieranej Umowy. Jednakże, Usługodawca udostępnia dane na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie właściwych przepisów prawa oraz rozdziału 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
  8. Usługodawca, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników podmiotowi zewnętrznemu. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie Danych Osobowych zostanie wskazany w klauzuli zgody na przetwarzanie Danych Osobowych.
  9. Usługodawca, działając z należytą starannością korzysta z środków bezpieczeństwa, w tym środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby trzecie (nieuprawnione) Danych Osobowych otrzymanych drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy UE 2016/679 z dnia 27 04 2016 a wcześniej przed 25 05 2018 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r.(Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
  10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas na wykazanie prawidłowości wykonywania obowiązków Administratora na rzecz użytkownika/klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
  11. Użytkownikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli administrator przetwarza Twoje dane osobowe:
   • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ,to możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
   • na potrzeby marketingu bezpośredniego ,to możesz zgłosić sprzeciw w każdym wypadku.
 6. Prawa autorskie Usługodawcy

  1. Usługodawcy przysługują prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Portalu, elementów graficznych Portalu, struktury Portalu, również wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych Usługodawcy wykorzystywanych w ramach Portalu, jak również do wszelkich utworów Usługodawcy, w szczególności artykułów, publikacji, zdjęć, prezentacji multimedialnych. Usługodawcy przysługuje uprawnienie z majątkowych praw autorskich w stosunku do swoich utworów umieszczanych na Portalu bądź uzyskał stosowną licencję w zakresie utrwalania i zwielokrotniania techniką cyfrową oraz rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnienie w szczególności artykułów, filmików, zdjęć, prezentacji multimedialnych udostępnionych na Portalu przez Podmioty współpracujące z Usługodawcą. Dobra te chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz prawa Unii Europejskiej i wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.
  2. Dla poszczególnych elementów Treści Portalu, w szczególności takich jak artykuły, publikacje, filmy, zdjęcia umieszczone przez każdy z Podmiotów współpracujących z Usługodawcą, zastrzeżone są prawa z majątkowych praw autorskich na rzecz tych podmiotów, ponadto każdy z nich odpowiada we własnym zakresie za umieszczone przez niego Treści na Portalu.
  3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Treści Portalu w zakresie dozwolonego użytku osobistego, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jednak korzystanie takie nie może być sprzeczne z normalnym korzystaniem z Treści Portalu jak i nie może naruszać interesów Usługodawcy jak i Podmiotów współpracujących z Usługodawcą w ramach zamieszczania Treści Portalu. Ponadto, Użytkownik korzystając z materiałów udostępnionych w ramach Treści Portalu, nie nabywa jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do poszczególnych elementów Treści Portalu. Użytkownikowi zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie Treści Portalu przekraczające dozwolony użytek osobisty, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności zabroniona jest jakakolwiek czynność dokonana w celach komercyjnych, taka jak: kopiowanie, przerabianie, rozpowszechnianie jakiegokolwiek elementu Treści Portalu.
  4. Użytkownik ma prawo do umieszczania linków prowadzących do danych elementów Treści Portalu. Jednak Usługodawca nie zezwala na umieszczanie powyższych linków na jakichkolwiek stronach internetowych naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich czy zasady współżycia społecznego.
  5. Użytkownik umieszczając Treści Użytkownika, upoważnia Usługodawcę do korzystania z takich treści w zakresie pól eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie rozpowszechniania utworu jako publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  6. Upoważnienia udzielone przez Użytkownika Usługodawcy, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu, zostają udzielone na czas nieokreślony, bez konieczności ponoszenia jakiejkolwiek opłaty z tytułu udzielenia stosownych upoważnień oraz korzystania z dóbr własności intelektualnej, w tym utworów przesłanych w ramach Treści Użytkownika w zakresie pól eksploatacji wymienionych w rozdziale 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Korzystanie z Portalu, odpowiedzialność Użytkownika

  1. Zawierając Umowę z Usługodawcą, Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
   2. działania zgodnie z normami prawa powszechnie obowiązującego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu;
   3. nie podejmowania jakichkolwiek czynności, które mają na celu utrudnić bądź zakłócić funkcjonowanie Portalu;
   4. nie podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogłyby naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zabrania się zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania jakiejkolwiek informacji o innych Użytkownikach naruszających ich prawa, bez wyraźnej zgody tych Użytkowników;
   5. nie podejmowania jakichkolwiek czynności zagrażających bezpieczeństwu Portalu, Sytemu Informatycznego czy systemów komputerowych, zarówno innych Użytkowników jak i Usługodawcy;
   6. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy jak i innych podmiotów, w tym innych Użytkowników.
  2. Korzystając z Portalu w związku ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, zabrania się Użytkownikowi rozpowszechniana Treści Użytkownika, które byłyby bezprawne, w szczególności naruszające prawa osób trzecich bądź naruszały normy powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownikowi, korzystającemu z Portalu, zabrania się:
   1. podejmowania czynności komercyjnych, reklamowych, promocyjnych, które nakierowane są na pozyskiwanie klientów. Dopuszczalne są takie czynności za indywidualnym uzgodnieniem z Usługodawcą;
   2. umieszczania na Portalu Danych Osobowych osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.
   3. dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia od organów państwowych do tego upoważnionych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności od Prokuratury, Policji oraz Sądów powszechnych.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź spowodowanie szkody wywołanej jego działaniami na Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem bądź nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej bądź innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych oraz za nieuzasadnione naruszenia zakazów wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału.
  4. Usługodawca zapewnia korzystanie przez Użytkownika z Portalu, w taki sposób, iż niemożliwy jest dostęp osób nieuprawnionych do Danych Osobowych, przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych zapobiegających pozyskiwanie i modyfikowanie przez te osoby, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). Informację o udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych, Użytkownik otrzyma po wysłaniu żądania na adres poczty internetowej Usługodawcy: biuro@compass-nieruchomości.pl
  5. Usługodawca jest uprawniony do:
   1. podejmowania wszelkich czynności, które według jego uznania są celowe dla zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników jak i Portalu.
 8. Zakres i rodzaj Usług

  1. Zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługodawca świadczy w ramach Portalu, w szczególności Usługi polegające na pośrednictwie w sprzedaży bądź najmie nieruchomości opisanych szczegółowo na stronie www.compass-nieruchomosci.pl
 9. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

  1. Do czynności technicznych składających się na zawarcie Umowy należą:
   1. wypełnienie, przez Użytkownika, formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej: www.compass-nieruchomosci.pl
   2. zapoznanie się przez Użytkownika, z treścią Regulaminu i zaakceptowanie jego treści;
   3. ewentualne wyrażenie, przez Użytkownika, zgód na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę Danych Osobowych Użytkownika w celach marketingu bezpośredniego oraz na otrzymywanie Informacji Handlowych od Usługodawcy;
 10. Odpowiedzialność Usługodawcy

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Portalu zamieszczone przez Podmioty współpracujące z Usługodawcą.
  2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub zabronioną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
  3. Usługodawca nie odpowiada za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, spowodowaną dokonywaniem zmian i ulepszeń w Systemie Informatycznym.
  4. Usługodawca nie odpowiada za treści umieszczane przez Użytkowników w ramach Portalu.
  5. Usługodawca nie odpowiada za poniesione przez Użytkownika szkody wywołane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za włamanie do korzystającego przez Użytkownika Systemu Informatycznego, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie bądź narażenia na wirusy systemu komputerowego Użytkownika.
 11. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: compass-nieruchomosci.pl
  2. Usługodawca ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w każdej chwili z następujących ważnych powodów:
   1. Konieczności przystosowania niniejszego Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. Konieczności przystosowania niniejszego Regulaminu do najlepszych praktyk dotyczących funkcjonowania Portalu, w szczególności praktyk dotyczących ochrony praw Użytkowników;
   3. Konieczności przystosowania niniejszego Regulaminu bądź działalności Usługodawcy do zaleceń/orzeczeń/nakazów/postanowień organów administracji państwowej, samorządowej bądź orzeczenia sądowego;
   4. Wprowadzenia przez Usługodawcę nowych Usług w ramach Portalu, zmiany zakresu bądź charakteru Usług, zmiany technicznych warunków świadczenia, przez Usługodawcę, Usług;
   5. Wprowadzenia odpłatności danych Usług;
   6. Zmiany współpracowników bądź podwykonawców, którzy świadczą usługi na rzecz Usługodawcy związanych z świadczeniem Usług przez Usługodawcę bądź zasad współpracy z tymi podmiotami;
   7. Zmiany zakresu prowadzonej działalności Usługodawcy.
  3. Usługodawca wprowadzając zmiany w niniejszym Regulaminie zamieści tekst jednolity Regulaminu na Portalu. Ponadto, Usługodawca poinformuje Użytkowników o dokonanych zmianach na stronach Portalu oraz udostępnia tekst, z wyraźnie zaznaczonymi zmianami, Regulaminu Użytkownikom do akceptacji, przed skorzystaniem z Usługi.
  4. Przyjmuje się, iż Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na zmianę Regulaminu przez Usługodawcę, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
  5. Przyjmuje się, iż Użytkownik korzystający z Portalu wyraża zgodę na zmianę Regulaminu, jeżeli niezwłocznie nie opuścił Portalu.
  6. W przypadku zmiany lub unieważnienia, któregokolwiek zapisu Regulaminu, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Usługodawcę.
Oddzielne zgody Użytkowników do zaakceptowania przez nich w procesie rejestracji:

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z zapisami niniejszego Regulaminu oraz akceptuję jego wszystkie postanowienia, jak również zapoznałem się i akceptuję treść Polityki Prywatności.
  Wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczam, iż na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)a od dnia 25 05 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz zgodnie z punktami 4 i 5 tegoż regulaminu wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Usługodawcę (Artura Żebrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: COMPASS Artur Żebrowski z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Dworcowa 7, któremu został nadany numer identyfikacyjny REGON: 630726120, NIP: 5991984849 oraz PESEL:, przekazanych przeze mnie dobrowolnie w formularzu Rejestracyjnym oraz ewentualnie później zmienionych w trakcie korzystania z Portalu www.compass-nieruchomosci.pl, w celach marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Usługodawcy w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę).
  Powyższa zgoda jest niezbędna do świadczenia usługi dopasowanych treści reklamowych.
  Drogi Użytkowniku, jeżeli chcesz korzystać z niniejszej usługi, zaznacz powyższą zgodę.
 3. Oświadczam, iż na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku a od dnia 25 05 2018 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 04 2016 o ochronie danych osobowych (w tym art. 6 ust 1b oraz art.6 ust 1 lit f ) wyrażam zgodę na otrzymywanie, w ramach Portalu compass-nieruchomosci.pl prowadzonego przez Usługodawcę (Artura Żebrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: COMPASS Artur Żebrowski z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Dworcowa 7, któremu został nadany numer identyfikacyjny REGON: 630726120, NIP: 5991984849 ), na wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika bądź ewentualnie później zmieniony w trakcie korzystania z Portalu www.compass-nieruchomosci.pl adres poczty elektronicznej, Informacji handlowych od Usługodawcy.
  Powyższa zgoda jest niezbędna do świadczenia usługi przesyłania dedykowanych informacji handlowych. Drogi Użytkowniku, jeżeli chcesz korzystać z niniejszej usługi, zaznacz powyższą zgodę.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Artura Żebrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: COMPASS Artur Żebrowski z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Dworcowa 7, któremu został nadany numer identyfikacyjny REGON: 630726120, NIP: 5991984849 w celu umożliwienia kontaktu poprzez email (to znaczy otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) i kontaktu poprzez sms i telefon (to znaczy na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne). Zastrzegam, że bez mojej zgody dane te nie mogą być udostępniane komukolwiek. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody powyższej udzielam dobrowolnie.
  Wymagane jest udzielenie niniejszej zgody.
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona przez Usługodawcę – Artura Żebrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: COMPASS Artur Żebrowski z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Dworcowa 7, któremu został nadany numer identyfikacyjny REGON: 630726120, NIP: 5991984849 oraz PESEL: 70020712252 w celu informacyjnym Użytkownika. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób zbierania, wykorzystywania, przetwarzania oraz ochrony danych Użytkownika. Ponadto Usługodawca w niniejszym dokumencie przedstawia zasady przechowywania, korzystania i uzyskiwania dostępu do informacji w urządzeniach końcowych Użytkowników (w zwłaszcza z wykorzystaniem tzw. plików Cookies).

 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników Portalu compass-nieruchomosci.pl

  1. Usługodawca – Artura Żebrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: COMPASS Artur Żebrowski z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Dworcowa 7, któremu został nadany numer identyfikacyjny REGON: 630726120, NIP: 5991984849 oraz PESEL: 70020712252, adres poczty elektronicznej: biuro@compass-nieruchomosci.pl, adres serwisu internetowego: www.compass-nieruchomosci.pl przetwarzając dane osobowe Użytkowników Portalu jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 a od 25 05 2018 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 04 2018 oraz zgodnie z punktami 4 i 5 tegoż regulaminu o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych.
  2. Usługodawca zgłosił zbiór danych osobowych Użytkowników Portalu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem jak i na podstawie ustawowych norm zezwalających na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE_ z dnia 27 04 2016 oraz zgodnie z punktami 4 i 5 tegoż regulaminu .
  4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, w szczególności w celu rejestracji Użytkownika, prawidłowego świadczenia Usług Portalu, jak również, zgodnie z wyrażoną zgodą Użytkownika, w ramach usprawiedliwionego prawnie celu Usługodawcy – marketingu bezpośredniego usług.
  5. Zbiór danych osobowych Użytkowników jest to wydzielona baza danych, zawierająca dane udzielone przez Użytkowników w procedurze rejestracji, która przechowywana jest na specjalnie przystosowanym w tym celu serwerze dzierżawionym przez Usługodawcę w specjalnej, przystosowanej w tym celu, strefie bezpieczeństwa, gwarantującą właściwą ochronę danych osobowych, spełniającą wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Pełny dostęp do bazy danych osobowych posiada nieliczna grupa uprawnionych pracowników Usługodawcy, która zajmuje się administracją danych. Usługodawca jako administrator danych osobowych, może powierzyć w drodze umowy przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  7. Użytkownik w celu pełnego korzystania z Usług Portalu, winien dokonać rejestracji na Portalu, w procedurze rejestracyjnej dostępnej na domenie: www.compass-nieruchomosci.pl . W procedurze rejestracji Użytkownik podaje dane, w tym dane osobowe, które mają na celu wskazanie danych statystyczno-demograficznych.
  8. W celu realizacji Reklamacji Usługodawca prosi składającego reklamację Użytkownika o podanie danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do rzetelnej i terminowej realizacji Reklamacji. Powyższe dane są tymi samymi danymi, które Użytkownik podaje na etapie Rejestracji Konta Użytkownika i na których przetwarzanie wyraził zgodę.
  9. Użytkownik ma prawo do dostępu do podanych danych osobowych, w celu zapoznania się z nimi, weryfikacji, zmiany jak też ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Przekazane dane osobowe Użytkowników, nie są przekazywane, użyczane czy przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem gdy Użytkownik wyraził na to zgodę lub tego zażądał. Przekazanie danych osobowych Użytkownika może nastąpić również na wyraźne żądanie uprawnionego organu państwa w celu prowadzonego postępowania.
  11. Usługodawca może ujawnić współpracującym z nim podmiotom opracowane przez niego zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, a mają jedynie na celu wskazanie frekwencji korzystania z Portalu.
 2. Regulacje dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika (w szczególności dotyczące wykorzystania plików Cookies)

  1. Poniższe informacje, spełniające obowiązek informacyjny wynikający z regulacji art. 173 i 174 Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lica 2004 roku, określają zasady przechowywania i uzyskiwania informacji na urządzeniach końcowych Użytkowników Portalu, zwłaszcza z wykorzystaniem plików Cookies, służących Usługodawcy do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Firma Artur Żebrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: COMPASS Artur Żebrowski z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Dworcowa 7, któremu został nadany numer identyfikacyjny REGON: 630726120, NIP: 5991984849 oraz PESEL: 70020712252, adres poczty elektronicznej: biuro@compass-nieruchomosci.pl, adres serwisu internetowego: www.compass-nieruchomosci.pl jako Usługodawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz przechowuje i uzyskuje do nich dostęp.
  3. Pliki Cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.
  4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie logować się do Portalu;
   4. dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych treści reklamowych;
   5. zabezpieczenia przed nieuprawnionym działaniem Użytkownika, np. wielokrotnym oddawaniem głosu w ankiecie.
  5. W ramach Portalu Usługodawca korzysta z dwóch zasadniczych rodzajów plików Cookies:
   1. pliki Cookies sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Portalu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki Cookies sesyjne nie mają możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika ani jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.
   2. pliki Cookies stałe – są to pliki Cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Wylogowanie, opuszczenie strony internetowej Portalu lub wyłączenie oprogramowania (przeglądarki internetowej) nie powoduje samoistnego ich usunięcia. Pliki Cookies stałe nie mają możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika ani jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.
  6. W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Portalu może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących stosowanych plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, by w szczególności blokować automatyczną obsługę plików Cookies lub Użytkownik był informowany o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Powyższa zmiana może zostać dokonana w przeglądarce internetowej Użytkownika.
   Jak zmienić ustawienia plików Cookies można sprawdzić tutaj.
  7. Wyłączenie stosowania plików Cookies może mieć wpływ na utrudnienia w korzystaniu z niektórych Usług Portalu, zwłaszcza tych, które wymagają zalogowania się Użytkownika.
  8. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, mogą zostać wykorzystywane przez współpracujące podmioty z Usługodawcą, w tym reklamodawców.
 3. Zapisy końcowe

  1. Usługodawca zbiera informacje dotyczące korzystania z Portalu przez Użytkowników oraz ich adresów IP. Powyższe informacje wykorzystywane są na potrzeby techniczne Portalu oraz w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności w tym regulacji dotyczących przechowywania oraz uzyskiwania informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika (w szczególności dotyczące wykorzystania plików Cookies), jak również w celu realizacji uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownika, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: biuro@compass-nieruchomosci.pl bądź skorzystać z formularza kontaktowego: www.compass-nieruchomosci.pl